Kitka River av Ilkka Halso


    I SVERIGE -
  - i Europa.         

 
  Språk
  Start
  Kalendarium
  Nyhetsarkiv
  Fördjupning
Inledning

- Sverige och kontinenten - samma territorium - Sverige och kontinenten - samma territorium -

"Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention...  [---]" 

Ur början av
Europeiska landskapskonventionen, ELC,
Forts. om de viktigaste definitionerna nedan!

Hållbar!  Ger jobb!   Estetisk!   För alla!   Utvecklande!   Europeisk!   Stödinstrument!

Se här så många olika saker Landskapskonvetnionen tar upp:Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets mål är 

 • att uppnå en ökad sammanhållning mellan dess 

 • medlemmar, 

 • för att värna om och förverkliga de ideal och principer som 

 • utgör deras gemensamma arv, och att detta mål fullföljs i synnerhet 

 • genom överenskommelser på det ekonomiska och sociala området, 


 • som är angelägna om att uppnå en hållbar utveckling 

 • grundad på ett balanserat och harmoniskt förhållande 

 • mellan sociala behov, ekonomisk verksamhet och miljön,  • som konstaterar att landskapet 

 • spelar en viktig roll av allmänt intresse på det

 • kulturella, ekologiska, miljömässiga och sociala planet, 

 • och utgör en resurs som är gynnsam för 

 • ekonomisk verksamhet och att 

 • skydd, förvaltning och planering av landskap 

 • kan bidra till att skapa arbetstillfällen, 


upp

 • som erkänner att landskapet är en viktig del 

 • av människornas livskvalitet överallt: 

 • i stadsområden och på landsbygden, 

 • i såväl vanvårdade områden som områden

 •  med hög kvalitet, 

 • såväl vardagliga områden som områden 

 • som anses vara särskilt vackra, 
 •  som önskar uppfylla allmänhetens önskan 

 • att kunna glädja sig åt landskap med hög kvalitet

 • och att spela en aktiv roll i utvecklingen av landskapen, 

 • som tror att landskapet är en viktig beståndsdel 

 • i det enskilda och sociala välbefinnandet 

 • och att skydd, förvaltning och planering av landskap 

 • medför rättigheter och skyldigheter för alla, 
som erkänner att de europeiska landskapens kvalitet 

och mångfald utgör en gemensam resurs och att det är viktigt 

att samarbeta om 

skydd, förvaltning och planering av denna 

resurs,

 • som är medvetna om att landskapet bidrar till att skapa lokala kulturer och 

 • att det är en grundläggande beståndsdel 

 • i det europeiska natur- och kulturarvet, 

 • som bidrar till människornas välbefinnande och till att stärka den europeiska 

 • identiteten, 

 • som konstaterar att utvecklingen av produktionsteknikerna inom jordbruk, 

 • skogsbruk, industri och gruvdrift samt inom 

 • regional planering, stadsplanering, transport, 

 • infrastruktur, turism och fritidsliv samt, mer generellt, 

 • förändringar i världsekonomin i många fall 

 • påskyndar omvandlingen av landskapen, 
som önskar erbjuda ett nytt instrument som uteslutande avser skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa,
 • som beaktar befintliga internationella rättsakter om skydd och förvaltning av natur- och kulturarv, regional och fysisk planering,kommunal självstyrelse och samarbete över gränserna, i synnerhet konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö 
 • (Bern den 19 september 1979), 
 • konventionen om skydd för byggnadskulturarvet i Europa (Granada den 3 oktober 1985), 
 • den europeiska konventionen om skydd för det arkeologiska kulturarvet (reviderad) (Valletta den 16 januari 1992), 
 • den europeiska ramkonventionen om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan (Madrid den 21 maj 1980) och tilläggsprotokollen till denna, 
 • den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse (Strasbourg den 15 oktober 1985), 
 • konventionen om biologisk mångfald (Rio den 5 juni 1992), 
 • konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (Paris den 16 november 1972) och 
 • konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till prövning i miljöfrågor (Århus den 25 juni 1998), 


har kommit överens om följande:

[---]
Ur den Europeiska landskapskonventionen (inledningsdefinitionerna)

Eva Salevid       kunna mer för att skapa mer   Council of Europe - Conseil de l'Europe

 Info: Landscape&Citizens

 Senast uppdaterad: 16-04-27     Design: GMS Ord & Mening 2006